Fra 2020 blir Husbankens boligtilskudd et kommunalt ansvar.

Ut 2019 er det en «pott» som bevilges over statsbudsjettet, og som forvaltes av Husbanken i samarbeid med kommunene.

Fra 2020 blir det ingen egen bevilgning i statsbudsjettet; pengene går inn i den generelle rammen til kommunene. Da blir det opp til den enkelte kommune om de vil gi tilskudd til utredning/prosjektering, tilpasning og til etablering. For at innbyggerne skal få tilgang til tilskudd, må den enkelte kommunen sette av penger i økonomi- og budsjettplanen. Kommunale råd kan spille en viktig rolle her. De kan be om informasjon fra kommunen og gi klare råd om at kommunen må sette av tilstrekkelig med midler. Kommunene må også informere innbyggerne aktivt.

Boligtilskudd er hjemlet i Lov om bostøtte og kommunalt boligtilskudd, § 15. Her står det at kommunen kan gi tilskudd, at tilskuddet kan være økonomisk behovsprøvd, at du kan klage til kommunene og at forvaltningsloven må følges for enkeltvedtak og klage. I informasjonen under «Nytt fra Husbanken» finner du mer om overføringen til kommunene, lovverket og retningslinjer.