Vår landsforening består ikke av en samling fageksperter som skal overta arbeidet som utføres av det offentlige. Vi er en landsforening hvor den viktigste og sterkeste ressursen er den erfaringen vi selv har med våre diagnoser. Vår handlingsplan er et bidrag for å se hvilke prioriterte satsningsområder der det må nedlegge en innsats for at NASPAs arbeid over tid kan bidra til fremtidsrettede løsninger for varig endring til det beste for personer med våre diagnoser.

NASPAs HANDLINGSPLAN 2021 – 2023

Satsingsområder 2021 – 2023

Utvikling av landsforeningen NASPA

I denne perioden skal landsforeningen jobbe for å beholde medlemmene, rekruttere nye medlemmer.  Dette skal vi gjøre gjennom å:

 • Inspirere medlemmene til å delta i NHF organisasjonens aktiviteter, herunder digitale arrangement/tilbud, inkludert NASPAs aktiviteter og tilbud.
 • Opprettholde og synliggjøre likepersonstilbudet- både for våre medlemmer som vil bli likepersoner og for de som kan ha nytte og glede av tilbudet.
 • Dersom forutsetningene for lokallagsdannelse er tilstede skal vi så langt det er mulig yte en start hjelp, herunder litt oppstartsmidder og besøk fra hovedstyret.
 • Gjennomføre minst to medlemsmøter pr. år.
 • Avholde en landsdekkende samling. Dette forutsetter at pandemien ikke setter en stopper for denne type arrangement.

         Søke midler fra eksterne tilskuddsgivere til medlemsrettede aktiviteter.

 • NASPAs helsepolitiske arbeid

I denne perioden skal landsforeningen, med bakgrunn i den kunnskap vi har og vil få gjennom            deltakelse i ulike fora, herunder møter og konferanser i NHFs regi, arbeide med å konkretisere og fremme våre synspunkter ovenfor myndighetene på rehabilitering/behandlingsmetoder til det beste for alle med våre diagnoser. Dette skal vi gjøre gjennom:

 • Å søke samarbeid med ulike medisinskfaglig miljøer, dette for underbyggelse av vår

faktainformasjon på «medisin» overfor besluttende myndigheter m.fl.

 • Rehabiliteringsområdet i sin helhet ivaretas gjennom NHFs interessepolitiske

påvirkningsarbeid. Som en del av NHF er det viktig at landsforeningen i samarbeid

med NHF organisasjonen fortsatt fremmer- og ikke minst konkretiserer NASPAs

ønsker og behov på rehabiliteringsområdet.

 • Søke gruppeopphold ved Beitostølen Helsesportsenter og fortsatt arbeide for at

Frambu gjennomfører kurs/opplæringstiltak for vår målgruppe.

 

 • Utadrettet informasjon/kommunikasjon – NASPA

All vår informasjon/kommunikasjonsvirksomhet skal gjenspeile våre verdier, vi skal være troverdige og vårt budskap skal oppleves som enhetlig og samordnet. For å få til dette skal vi fortsatt følge noen «kjøreregler»:

 • Landsforeningens hovedkanal er vår nettside www.naspa.no. Her skal brukeren finne all relevant og oppdatert informasjon. Nettsiden skal holdes ajour og publisering skjer først etter samtykke fra landsforeningens leder.

www.naspa.no innehar også invitasjoner til NASPAs arrangement, medlemmer som ikke innehar en e-postadresse vil motta invitasjoner gjennom ordinær postgang.

 • NASPAs lukkede Facebookgruppe- NASPA skal benyttes til å legge ut informasjon som kan være til nytte i hverdagen og vi håper våre medlemmer fortsatt vil benytte seg av denne informasjonstilgangen.

             Ved bruk av sosiale medier generelt ligger følgende til grunn:

Uttalelser og innlegg i sosiale medier på vegne av NASPA, skal gjøres etter    forhåndsavtale/godkjennelse av hovedstyrets leder.  Det skal opptres med aktsomhet, informativt og profesjonelt.  NASPA skal til enhver tid ivareta personvernlovgivningen og skal følge NHFs gjeldende rutiner for personvernssikkerheten.

Verd å huske:

Alle har et ansvar for personlige digitale fotavtrykk. Det du selv publiserer i sosiale medier spres lett og forblir ofte synlig og søkbart i lang tid fremover, gjerne i flere år.

Økonomi

I all hovedsak består NASPAs inntektskilder av spill- og lotteriintekter.  Spillinntekter alene er ikke nok

for å finansiere handlingsplaner og et ønsket aktivitetsnivå. Det tar tid å forsterke økonomien,

NASPA må fortsatt være aktive med å søke midler fra eksterne tilskuddsgivere m.m. Som et ledd i å bedre NASPAs økonomi skal vi i denne perioden:

 • Starte tidlig med planlegging av all aktivitet og i den anledning søke tilskuddsmidler til fra aktuelle instanser, som f.eks. Extra Express, Extra stiftelsen, Kronprinsesse Marthas stiftelse, Helsedirektoratet m.fl.
 • Utrede hvilke muligheter NASPA har i et «sponsormarked».
 • Utrede hvilke muligheter og hva vi som landsforening innenfor NHFs organisasjonens retningslinjer kan innføre av f.eks. «bidrag/gave- muligheter via Facebook o.a.».

NASPAs handlingsplan 2021 – 2023 vedtatt i landsforeningens årsmøte april 2021.