Her er foreningens vedtekter, vedtatt på ekstraordinært årsmøte 06. desember 2006. Revidert på årsmøtet 27. april 2016.

VEDTEKTER FOR Norsk forening for Arvelig -Spastisk Paraparese/-Ataksi

§ 1 Navn

Foreningens navn er:
Norsk forening for Arvelig -Spastisk Paraparese/-Ataksi (NASPA)

§ 2 Formål

Norsk forening for Arvelig -Spastisk Paraparese/-Ataksi har som formål å ivareta interessene til medlemmer med Arvelig -Spastisk Paraparese/-Ataksi ved aktivt å spre informasjon om denne tilstanden til helsepersonell og aktuelle instanser som personer med Arvelig -Spastisk Paraparese/-Ataksi kommer i kontakt med.
Foreningen skal dessuten drive holdnings skapende arbeid for generelt å øke forståelsen for, og kunnskapen om hva Arvelig -Spastisk paraparese/-Ataksi innebærer. Dette skal bl.a. gjøres gjennom å spre informasjon om fremskritt i nasjonal, internasjonal medisinsk forskning, behandlingsmetoder med mer. Videre så er foreningens formål å søke flere personer til diagnosegruppen, og gi disse en møteplass for erfaringsutveksling og veiledning.

§ 3 Organisasjonsmessig tilknytning

Norsk forening for Arvelig -Spastisk Paraparese/-Ataksi er organisatorisk underlagt Norges Handikapforbund (NHF). Foreningens vedtekter er hjemlet i NHFs lover og tilhørende retningslinjer.

§ 4 Medlemskap

Medlemskap er åpent for alle interesserte. Personer som har sitt medlemskap knyttet til Norsk forening for Arvelig -Spastisk Paraparese/-Ataksi er individuelle medlemmer av Norges Handikapforbund.

§ 5 Lokallag

Medlemmer kan danne lokallag i foreningen. Opprettelse av lokallag skal godkjennes av NHFs regionstyre. Foreningens hovedstyre skal uttale seg før godkjenning kan finne sted. Lokallag i foreningen har samme status, rettigheter og forpliktelser som øvrige lokallag i regionen.

§ 6 Foreningens ansvarlige organer

Foreningens ansvarlige organer er:

1. Årsmøtet

2. Hovedstyret

§ 7 Årsmøtet

Årsmøtet er Norsk forening for Arvelig -Spastisk Paraparese/-Ataksi høyeste myndighet. Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av mai måned. Hovedstyret skal kunngjøre årsmøtets tid og sted med minst 3 måneders varsel.
Årsmøtet innkalles av hovedstyret med minst 1 måneds varsel. Sammen med innkallingen sendes saksliste. Saker som lokallag og medlemmer ønsker behandlet i årsmøtet må bringes inn for foreningens hovedstyre senest 2 måneder før årsmøtet.
Årsmøtet velger landsforeningens hovedstyre bestående av leder, nestleder og 3-7 styremedlemmer, 1-3 varamedlemmer og valgkomite bestående av leder, 2-5 medlemmer og tilstrekkelig antall varamedlemmer. Valget gjøres slik at halvparten av hovedstyrets medlemmer velges for 2 år. Varamedlemmer velges for 1 år. Halvparten av hovedstyrets medlemmer skal bestå av personer som selv innhar Hereditære Ataksier (HA) – Hereditær Spastisk Paraparese (HSP)

§ 8 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte innkalles når halvparten av medlemmene eller når 2/3 av lokallagene krever dette. Ekstraordinært årsmøte kan også innkalles etter vedtak i Norsk forening for Arvelig-Spastisk Paraparese/-Ataksi’ hovedstyre eller NHF sentralstyre. Vedtaket må være gjort med minst 2/3 flertall. Innkallingsfristen til ekstraordinært årsmøte er 1 måned.

§ 9 Hovedstyret

Hovedstyret velges av årsmøtet i henhold til foreningens vedtekter. Årsmøtet gir hovedstyret fullmakt eller pålegg om hvilke saker hovedstyret skal arbeide med i tillegg til det som er fastsatt i lover, forskrifter og vedtak i overordnede organer.
Hovedstyret holder møter så ofte som leder finner behov for det eller når minst halvparten av hovedstyres medlemmer krever det. Foreningens hovedstyre er beslutningsdyktige når minst halvparten av dets medlemmer møter. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

§ 10 Fagråd

Foreningen kan knytte til seg et fagråd sammensatt av de fagprofesjoner innenfor helse/sosialsektor og andre som hovedstyret anser som nødvendig i fagrådet. Fagrådet innehar ingen andre funksjoner utover å være et rådgivende organ for foreningens hovedstyre i spørsmål og saker vedrørende diagnosene/tilstandene Arvelig -Spastisk Paraperese/-Ataksi.

§ 11 Endring av vedtekter

Foreningens vedtekter kan endres av årsmøtet med 2/3 flertall. Endringene trer først i kraft når de er godkjent av NHFs sentralstyre.

§ 12 Nedleggelse av foreningen

Nedleggelse av Norsk forening for Arvelig -Spastisk Paraparese/-Ataksi kan bare skje etter vedtak i årsmøtet. Vedtaket må treffes med minst 2/3 flertall, og avstemmingen skal være skriftlig. Ved nedleggelse tilfaller foreningens midler Norges Handikapforbund. Midlene skal brukes på foreningens målgruppe inntil eventuelt en ny landsforening for personer med Arvelig -Spastisk Paraparese/-Ataksi stiftes.

Norsk forening for Arvelig -Spastisk Paraparese/-Ataksi (NASPA)